Общи условия

I. Предмет

Този уеб сайт (www.sofiamel.bg) и всички изображения, текст, графика, лого, бутони, компилации на данни и софтуер, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на “ГудМилс България“ ЕООД, ЕИК: 203648723, със седалище и адрес на управление град София, ул. „Павлина Унуфриева“ №4.

Целта на настоящите Общи условия е да се уредят отношенията между “ГудМилс България“ ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от Сайта или посещават уеб сайта, включително правилата за ползването на сайта, подаването на поръчки и сключването на договор за покупко-продажба чрез сайта.

Общите условия на „ГудМилс България“ ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

Всяко използване на Платформата означава, че потребителят се е запознал внимателно с Общите условия за използването ѝ и се е съгласил да ги спазва безусловно.

Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „ГудМилс България“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

„ГудМилс България“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Във всеки един случай на промяна на Общите условия „ГудМилс България“ ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Клиентът има задължение да правите справка за евентуални промени на Общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

„ГудМилс България“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „ГудМилс България“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променяни от Продавача по всяко време.

Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. „ГудМилс България“ ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.
 

II. Общи положения

1. Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет. Данни за търговеца: Търговско наименование: “ГудМилс България“ ЕООД Седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1510, ул. „Павлина Унуфриева“ №4ЕИК: 203648723 и идентификационен номер по ДДС: BG 203648723Връзка с търговеца: На посочения по-горе адрес;На телефон: 02 813 27 00Или на имейл адрес: info@goodmills.bg

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: (02) 940 20 46факс: (02) 940 36 40Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bgУеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.sofiamel.bg и чрез него Клиентите могат да намерят информация за компанията, предлаганите продукти, както и да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

3. Чрез Сайта, Клиентите могат:

3.1 Да извършват всякакви плащания във връзка с покупка на предлаганите продукти, съгласно поддържаните начини за разплащане.

3.2 Да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции;

3.3 Да получават уведомления и електронни документи, по смисъла на Закона за счетоводството, Търговски закон и Директивите на Европейския съюз за електронна обмяна на документи;

3.4 Да получават информация за произвежданите продукти, хранително съдържание и стойност, възможни готварски рецепти, които могат да приготвят с произвежданите продукти, както и да пишат жалби и сигнали до Търговеца, през специално създадената форма за контакти.

4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания Рапидо Експрес енд Лоджистикс ЕООД или със собствен транспорт, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като при процеса на поръчка на продукти, Клиентите имат информация за размера на сумата за доставка, която ще бъде заплатена куриерската компания.

6. Клиентите, които използват Сайта се съгласяват, че всички изявления и действия, които се пораждат помежду им във връзка със закупуването на продукти, предлагани от Сайта могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /загл.изм. в ДВ бр. 85/ 2017/ и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Всички съобщения и електронни документи от страна на Търговеца ще бъдат предоставени и подписани по надлежния електронен път от негови законни представители, по смисъла на Търговския закон и ДОПК.
 

III. Поръчка, доставка и документи при поръчка

1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира количеството продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите Общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава и отговаря за това да въвежда на български език точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адреси, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.

4. Клиентът може да използва пълната функционалност на Сайта без да е необходимо да се регистрира в него, чрез създаване на потребителски профил.

5. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.

6. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка, само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.

7. При поръчка на продукти, Клиентът попълва своите данни, необходими за поръчката, както и данни за адрес на доставка. След потвърждение, Сайтът ще визуализира обобщена информация под формата на допълнителна страница. На нея Клиентът има възможност да прегледа попълнените данни, стойността на поръчката, както и избрания начин за заплащане. На тази страница, Клиентът има възможността да се върне стъпка назад и да нанесе корекции на поръчката, преди да бъде изпратена към Търговеца за преглед и обработка.

8. След преглед, Клиентът има право да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посочения електронен адрес информация за направената от него поръчка. Към електронното съобщение, Клиентът получава и прикачен файл (pdf файл), съдържащ информация за направената заявка.

9. Всяка една поръчка, направена от Клиенти, има различен статус. Статусите и свързаните електронни съобщения, които ще получи Клиентът, според съответния вид са: Нова поръчка – този статус е за поръчки, които Клиентът е потвърдил и изпратил за одобрение към Търговеца, използвайки Уеб сайта. Клиентът ще получи на посочения от него електронен адрес, информация за поръчката; Обработена поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато е приел и потвърдил поръчката. При него не се изпращат електронни съобщения до Клиенти, а се ползва само за вътрешна организация на всички поръчки от страна на Търговеца; Изпратена поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато е изпратил поръчката към Клиента чрез избраната куриерска компания. Клиентът ще получи известие на електронния адрес, който е предоставил предварително, с информация предоставена от куриерската компания – информация за доставка, номер на товарителница за проследяване на пратката, ден на доставка и друга информация, която представя куриерската фирма. Доставена поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато се получи обратна информация от куриерската компания за доставка на поръчката до Клиента, който я е поръчал. При него не се изпращат електронни съобщения до Клиенти, а се ползва само за вътрешна организация на всички поръчки от страна на Търговеца. Отказана поръчка – този статус се отбелязва от Търговеца, когато Клиентът се е свързал с негов представител, чрез предоставените по време на поръчката електронен адрес или телефон, като е изявил желание за отказ от направената поръчка. Клиентът получава електронно известие за отказана поръчка.

10. Търговецът изпраща по електронен път на Клиента всички необходими и предвидени в закона документи – проформа фактури, данъчни фактури, складови разписки, сертификати, търговски документи и всички свързани с процеса на покупко-продажба на продукти от Сайта.

11. Срокът на доставка на продуктите, обект на направената поръчка започват да тече от датата на промяна на статус на поръчка на „Изпратена поръчка“. В случай че не е изрично посочен срок за доставка, то той е в размер до 30 работни дни, считано от датата на изпращане на поръчката.

12. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платените от него суми.
 

IV. Защита на потребителите

1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт или са предоставени под формата на хипервръзка с документ (pdf формат), който може да се достъпи, свали и/или разпечата от страницата на съответния продукт от Клиентите.

3. Цената на продуктите, обявени в Сайта е крайна, с включени всички преки и косвени данъци, предвидени в българското законодателство. Цените се определят изцяло от Търговеца.

4. Размерът на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, не е включен в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налага допълнително. Техният размер се предоставя като информация при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка от Търговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на направа на поръчка, като преди да изпрати дадена поръчка за обработка от Търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.

5. Информацията, предоставяна на Клиентите, е актуална към момента на визуализирането й на Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в сайта си.

7. Всеки клиент самостоятелно избира по какъв начин ще заплати стойността на направената поръчка, както и какъв метод на разплащане от наличните ще избере.

8. Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от направената поръчка в срок до 14 дни, считано от датата на нейното заплащане, чрез специална форма за отказ от поръчка, която е налична тук(да се сложи линк към бланката за отказ).

За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Търговеца на посочените в сайта контакти за решението си недвусмислено, чрез попълване на приложения стандартен формуляр за отказ.

След получаване на отказа Търговецът незабавно уведомява Клиента /например по електронна поща/, като потвърждава получаването на отказа.

Клиентът задължително спазва срока за отказ на договора, като е достатъчно да изпрати стандартния формуляр преди изтичането му.

9. Клиентът няма право да се отказва от направена и потвърдена поръчка, когато: 9.1 Търговецът е предоставил продукти, изработени по индивидуални изисквания на Клиента;9.2 Продуктите, които са били доставени и са с нарушена опаковка, и/или Клиентът не пази оригиналната опаковка на продуктите;9.3. При доставка на Продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;9.4. При доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;9.5. При доставка на Продукти, които след като са били доставени и поради естество им, са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;9.6. При всички други случаи, предвидени със закон.

10. Ако Търговецът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от направената поръчка в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Когато информацията е предоставена на Клиента в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

11. На всеки един клиент, който е заявил по надлежния ред и начин връщане на стоката, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без разходите направени за доставка, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е направена заявка за връщане на стоката чрез формата на Сайта, достъпна по всяко едно време на Сайта.

12. Търговецът възстановява получените суми по същия начин, чрез който Клиентът ги е заплатил, освен ако Клиентът не е изявил различен начин и при условие, че това не довежда до допълнителни разходи от страна на Търговеца.

13. При отказ от получени продукти, всички разходи за връщане на продуктите са за сметка на Клиента и от сумата, която той е платил се удържат разходите за връщане на поръчката.

14. Търговецът няма задължение да възстановява допълнителни разходи за връщане на продуктите, ако Клиентът изрично не е избрал възможно най-евтиния вид на стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

15. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия период на възможност за връщане на стоката.

16. Търговецът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи: неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни;продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от Клиента Продукт.


V. Рекламации и въпроси

1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Клиентът трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й на адрес: София 1510, ул. „Павлина Унуфриева“ 4 и в основанието посочи номера на поръчката, която връща.

2. При рекламация Клиентът спазва изискванията на т. 9 по отношение на продуктите, които иска да върне. Не се приемат рекламации, които не съответстват на тези условия.

3. При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти (при условие, че има наличност при Търговеца) или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Клиентът доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Клиентът се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Клиента цена.

4. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиента и в двете посоки.

5. Клиентът може да се свърже с Търговеца на тел. 02 813 27 00 относно всякакви въпроси за продуктите.

VI. Други условия

1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.

2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.

3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите на : регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиента по повод неговите Поръчки или разглеждане на исканията му. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

5. Потребителите, които използват Уеб сайта и/или осъществяват поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

6. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

7. За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Центъра за медиация към Арбитражния съд приБългарската търговско-промишлена палата, съобразно неговите Устав и Правила за медиация, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Центъра за медиация, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.


VII. Лични данни

1. Личните данни са информация, която служи за вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. Търговецът под никаква форма няма да събира ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответният уеб сайт, който посещавате и за извършване на поръчка на продукти чрез Сайта.

2. С предоставянето на свои лични данни на „ГудМилс България“ ЕООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на „ГудМилс България“ ЕООД, регистрирано в регистъра на Комисията за защита на личните данни на Р България с удостоверение № 420141 и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите на платформата.

3. Този Сайт не е насочен към съзнателно събиране на лична информация от деца под 18-годишна възраст. Ако сте под 18 години, можете да използвате този сайт само с участието на родител или настойник.

4. Търговецът ще използва личните ви данни единствено за целите на техническото управление на Сайта, да ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с вас. Търговецът няма право да продава или търгува с вашите лични данни. Служителите на Търговеца са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Търговецът се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от потребители, посещаващи и ползващи Сайта.

5. „Бисквитките“ (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Сайта. Търговецът използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на Сайта, с цел по-бързото ви идентифициране и предоставяне на услуги. Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване. Специфичните лични данни на потребителите се съхраняват криптирани.


VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Всички промени на настоящите Условия ще бъдат оповестявани в текущата страница. Ръководството на ГудМилс България ЕООД си запазва правото да променя настоящите Условия по всяко едно време, без това да противоречи на Закона за защита на личните данни на Република България и без да е необходимо предварително да уведомява за това.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.