ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ОТ ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ ЕООД

1. Данни за търговеца

1.1 „ГудМилс България“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление и стопанска дейност в гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4, ЕИК: 203648723, ДДС № BG 203648723, тел. +359 2 8132 700, електронен пощенски адрес: info@goodmills.bg.

 

2. Дейности и услуги, извършвани от ГудМилс България ЕООД

2.1 ГудМилс България ЕООД предлага любителски и професионални курсове за печива и други услуги, като информацията за тях може да бъде намерена на www.sofiamel.bg

2.2 Услуги от ГудМилс България ЕООД:
• Индивидуални обучения;
• Групови обучения;
• Разработване на рецепти и обучение за приготвянето им;
• Използване на рецепти от каталог на ГудМилс България ЕООД

2.3 Курсовете се провеждат от професионални обучители.

 

3. Предмет на настоящите общи условия

3.1 С настоящите общи условия се уреждат отношенията между:
• ползвателите на интернет сайта www.sofiamel.bg и лицата, закупили обучение, организирано от ГудМилс България ЕООД, наричани по-долу с общото наименование „Клиенти“, от една страна, и
• ГудМилс България ЕООД, ЕИК: 203648723, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1510, ул. „Павлина Унуфрива“ № 4, имейл: info@goodmills.bg, регистрирано по ЗДДС с № BG203648723, телефон за контакти: 028132700, представлявано от Илия Великов и Стефан Христосков, наричано по-надолу „Доставчик“, от друга страна.

 

4. Задължителност на общите условия и промени в тях

4.1 Настоящите Общи условия са задължителни за всички Клиенти на Сайта.

4.2 С всяко използване на информационните услуги и ресурси в Уебсайта www.sofiamel.bg, включително с отварянето на Интернет страница от www.sofiamel.bg, както и чрез натискане на електронна препратка (линк) от която и да е Интернет страница в www.sofiamel.bg, се счита, че Потребителят е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Общи условия, същият следва да не използва която и да е от Услугите и да напусне незабавно Уебсайта www.sofiamel.bg.

4.3 При комуникация между Доставчика и Потребител в социалните мрежи и канали, посочени на сайта, или директна комуникация по имейл, Общите условия ще бъдат предоставени на Потребителя и ще се отправи запитване за тяхното приемане.

4.4 Клиентите – юридически лица получават достъп до екземпляр от Общите условия.

4.5 Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Сайта.

4.6 Ако нерегистриран потребител продължи да използва Сайта, последният се съгласява с новоприетите клаузи в Общите условия, насочени към използване на сайта.

4.7 Цените, начините на плащане и други съществени елементи на услугите няма да бъдат променяни по отношение на вече поръчани и/или закупени услуги.

 

5. Регистрация на потребителски профил

5.1 Сайтът позволява регистрация и създаване на безплатен профил в него.

5.2 Сайтът може да се използва и обученията могат да се закупуват без регистрация. Регистрацията е напълно доброволна и може да бъде заличена по всяко време.

5.3 При регистрация Клиентът следва да посочи потребителско име, електронен адрес (имейл) и парола.

5.4 С регистрацията на потребителски профил, както и със запазване на други лични данни в профила, Клиентът предоставя своето съгласие за обработване на личните му данни. В този случай Доставчикът запазва основните данни от профила на Клиента и има право да използва имейла и телефона му (в случай, че е предоставен такъв) за осъществяване на контакт с Клиента по повод на Договора.

5.5 Потребителят се задължава да не разкрива своята Парола на трети лица и да уведомява незабавно ГудМилс България ЕООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването на същата.

5.6 ГудМилс България ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Потребителя при регистрацията му или при ползването на Услугите.

5.7 Регистрацията дава възможност Потребителя да използва многократно въведената от него в Профила му информация при ползване на Услугите на www.sofiamel.bg

5.8 Услугите, предлагани през Уебсайта www.sofiamel.bg са насочени към пълнолетни и дееспособни лица. Не се допуска регистрацията на малолетни или непълнолетни лица. Участието на малолетни или непълнолетни лица в кулинарните курсове, организирани от ГудМилс България ЕООД, се допуска, ако малолетното или непълнолетното лице е записано за участие в съответствие с настоящите Общи условия от негов родител, упражняващ родителски права, настойник или попечител, който е изразил съгласие с Общите условия. За целта родителят, настойникът или попечителят подписва Декларация – съгласие, представляваща Приложение №1 към настоящите Общи условия. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на малолетно или ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ГудМилс България ЕООД и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларирането от такова лице.

 

6. Лични данни

6.1 Всички предоставени и събрани лични данни на Клиенти посредством сайта се съхраняват и обработват от ГудМилс България ЕООД, ЕИК: 203648723. Доставчикът полага грижа за правилното използване и неразпространението на личните данни на своите Клиенти, които ще бъдат обработвани съобразно Политиките за защита на лични данни, приети от ГудМилс България ЕООД, ЕИК: 203648723 и представляващи неразделна част от настоящите Общи условия.

 

7. Основни характеристики на договора

7.1 Клиентът сключва Договор за закупуване на обучение чрез електронния магазин на Доставчика на интернет сайт www.sofiamel.bg или чрез отправяне на запитване, посредством интернет сайта или другите канали за комуникация, посочени на интернет сайта.

7.2 С Договора за закупуване на обучение, Доставчикът се задължава да предостави уговореното обучение, а Клиентът се задължава да заплати цената на обучението.

7.3 Основните характеристики и цената на обучението се определят спрямо актуалната информация, предоставена от Доставчика към момента на сключване на договора.

7.4 Договорът за закупуване на обучение между Клиента и Доставчика се счита сключен от момента, указан в раздели 11 и 12 от настоящите Общи условия.

7.5 До момента на сключване на договора за обучение Доставчикът има право да откаже сключването му, без да посочва основания за това. Фактическите причини за отказ да бъде сключен договор (които не е необходимо да се посочват) могат да бъдат, например: изчерпване на местата за обучението, невъзможност на лектора да проведе обучението, нелоялно, некоректно и обидно отношение от страна на Клиента.

7.6 Клаузите на сключения между Клиента и Доставчика Договор за обучение се определят от съвкупното приложение на настоящите Общи условия, попълнената от Клиента онлайн форма, изявлението на Клиента за потвърждение на поръчката, ведно с всички други електронни изявления, които Клиентът е направил в сайта www.sofiamel.bg и допълнително водената между страните кореспонденция.

7.7 Индивидуално договорените с Клиента клаузи се прилагат с предимство пред настоящите Общи условия.

7.8 Клиентът би могъл да направи една поръчка за няколко обучения, при което с общата поръчка се сключват няколко Договора за закупуване на услуги.

Клиентът има всички права по настоящите Общи условия по отношение на всеки един от Договорите за закупуване на услуги и може да осъществява правата си поотделно.

 

8. Технически стъпки за сключване на договор за закупуване на обучение чрез автоматизираната система на електронния магазин

8.1 За сключване на Договор за закупуване на обучение чрез автоматизираната система на електронния магазин, разположен на интернет сайт www.sofiamel.bg, Клиентът трябва да спази следните стъпки:
• Избор на услуга – Клиентът посочва избрания от него вид обучение, количество, дата и други, налични на Сайта характеристики;
• Регистрация на потребител – тази стъпка не е задължителна. При закупуване на услуги от електронния магазин, Клиентът би могъл да регистрира свой потребителски профил и да осъществи поръчката чрез него;
• Данни на Клиента – попълват се всички данни на Клиента, посочени на сайта и необходими за успешното завършване на поръчката;
• Преглед на поръчката – Клиентът има възможност да прегледа поръчката и да отстрани всички технически грешки;
• Регистриране – Клиентът следва да потвърди поръчката с всички нейни характеристики чрез бутона „Регистриране“. Потвърдените данни представляват неразделна част от сключения между Клиента и Доставчика Договор за обучение.
• Плащане – Клиентът трябва да заплати стойността на направената поръчка по банков път до 2 работни дни след регистриране.

8.2 С изпълнение на горните стъпки Клиентът отправя предложение до Доставчика за сключване на Договор за закупуване на обучение.

8.3 Доставчикът преглежда направената от Клиента поръчка и изпраща имейл до Клиента с потвърждение на поръчката в разумно необходимия за това срок.

8.4 По преценка на Доставчика, същият е възможно да осъществи предварителен контакт с Клиента по имейл и/или телефон, за целите на потвърждаване и доуточняване на поръчката.

8.5 Предложението на Клиента се счита прието и Договорът се счита сключен с потвърждението от страна на Доставчика, изпратено до имейла на Клиента и получено от електронната му пощенска кутия.

 

9. Цени

9.1 Актуалните цени за всеки един вид обучение са публикувани на интернет сайта или са предварително предоставени от Доставчика на Клиента чрез някой от комуникационните канали, посочени на интернет сайта.

9.2 Посочените на сайта цени за обученията са в български левове и са крайни цени с включен ДДС, без на Клиента да бъдат начислявани допълнителни данъци и/или такси, освен изрично посочените в настоящия раздел.

9.3 Заплащането се осъществява само по банков път, по предоставена от Доставчика банкова сметка. При него могат да бъдат начислени допълнителни банкови такси за превод на сумите. Тези такси са за сметка на Клиента. Посочените такси не зависят от Доставчика и могат да варират съобразно тарифата на банката или посредника при електронни разплащания.

9.4 С извършването на авансово плащане към Доставчика, Клиентът признава правото на Доставчика да получава авансови плащания.

 

10. Права и отговорности

10.1 Клиентът има правото да посочи трето лице, наричано Курсист, което да се възползва от закупеното обучение.

10.2 Клиентът отговаря за действията на Курсиста като свои. За избягване на противоречие, в случай, че някои от разпоредбите в настоящите общи условия посочват права и задължения на Клиента, а същите права и задължения са осъществени или могат да бъдат осъществени от трето лице – Курсист, счита се, че разпоредбите са приложими и обвързват, както Клиента, така и Курсиста. Клиентът се задължава да уведоми Курсиста за задълженията му и да осигури необходимите съгласия от негова страна.

10.3 При провеждане на обучителния процес Клиентът се легитимира чрез потвърдителния имейл за обучението, изпратен по имейл от Доставчика. Легитимацията може да се осъществя чрез визуализиране на имейла на екрана на електронно устройство или представяне на разпечатка от него на хартиен носител.

10.4 Доставчикът може да изпрати на Клиента напомнителни имейли с датата, часа и мястото на съответното обучение.

10.5 Клиентът носи отговорността да предостави верни и актуални имейл и/или телефон за осъществяване на връзка с оглед изпълнението на Договора.

10.6 Доставчикът запазва място на Клиента в обучителното събитие, дори и в случаите, в които не е осъществил връзка с последния, поради грешни или неактуални имейл и/или телефон, предоставени от Клиента.

10.7 Доставчикът не възстановява цената на заплатеното, но неосъществено по вина на Клиента в уговораните от страните дата и час обучение. Цената на обучението не се възстановява и ако Клиентът не се е възползвал от обучението по независещи от Доставчика причини. Такива причини могат да бъдат: невъзможността за достъп до имейл акаунта на Клиента за легитимация при стартиране на обучителния процес или неоторизирания достъп до имейл акаунта на Клиента от трето лице.

10.8 При желание за замяна на Курсиста по време на започнал обучителен процес, може да направи запитване на info@goodmills.bg. Доставчикът няма задължение да замени Курсиста и Клиентът няма право на обезщетение или връщане на цената/част от цената, в случай, че молбата му за замяна на Курсиста не бъде уважена.

10.9 Доставчикът си запазва правото да отмени или отложи обучителния процес, както и да ограничи достъпа на Курсиста до обучителния процес, в случай, че не е постъпило плащане на цената на обучението в срок от 2 дни от регисрацията за курс. В този случай Клиентът ще бъде уведомен за действията на Доставчика по предходното изречение чрез имейл или по друг подходящ начин.

10.10 Курсистът е длъжен стриктно да спазва инструкциите за участие в курса на обучението, съгласно Приложение № 2 към тези Общи условия. С приемането на Общите условия се счита, че Курсистът приема спазването и на инструкциите.

10.11 Доставчикът има правото едностранно и незабавно да прекрати обучението на Курсиста, в случаите, в които Курсистът:
• проявява грубо, агресивно, непристойно или обидно държание спрямо лектора или други курсисти;
• с поведението си смущава обучителния процес или пречи на лектора и/или останалите курсисти;
• не спазва правилата на обучението или правила за използване на залата, в която се провежда.

10.12 Ако Курсистът прояви описаното в горната точка поведение, същият ще бъде отстранен от обучението чрез недопускането му до залата.

10.13 При прекратяване на обучение на Курсист по горните точки, Доставчикът има право да прекрати обучението на Курсиста или Клиента, който го е посочил, по всички други обучителни процеси при Доставчика.

10.14 При прекратяване на обучение на Курсист по горните точки, Доставчикът ще задържи част от цената на обучението, съразмерна на проведеното обучение. От цената на обучението ще бъдат приспаднати сумите, необходими за възстановяване на всички преки и непреки, имуществени и неимуществени вреди от поведението на Курсиста, след което остатъкът от сумата ще му бъде възстановен.

10.15 Доставчикът не е сред държавно акредитираните университети в България и не е лицензиран център за професионално обучение. За проведеното обучение не се предоставят дипломи или сертификати за придобита квалификация и образователна степен.

10.16 Доставчикът осъществява обученията според обявената информация на Сайта или уговорения между страните график.

10.17 Доставчикът има право да отлага обучението в случаите на заболяване на лектора или госта на обучението или техни близки; служебна ангажираност на лектора или госта на обучението, както и при техническа невъзможност за провеждане на събитието, например при повреда на оборудване или други. При отмяна на обучението Доставчикът уведомява Клиента, закупил обучение, в подходящ срок по имейл и/или телефон, като по възможност, посочва нова дата на обучението. В такъв случай Клиентът има право да присъства на новата дата на обучението или да поиска пълно възстановяване на цената.

10.18 Доставчикът има право да отмени обучение, в случай, че не се събере необходимият брой Курсисти за провеждане на обучението. За необходим брой Курсисти се считат 50 процента от предвидените места при обявяване на обучението, но не по-малко от Курсистите, необходими за покриване на разходите по обучението. При отмяна на обучението Доставчикът уведомява Клиента, закупил обучение, в подходящ срок по имейл и/или телефон. В този случай Доставчикът възстановява на Клиента пълната цена на обучението.

10.19 Конкретното съдържание на обучението се съобразява с общата тематика на обявената или уговорена програма и се изготвя според преценката на лектора. Доставчикът не обещава, че преценката на лектора ще съвпада с вижданията на Клиента.

10.20 Доставчикът не обещава конкретни резултати от обучителния процес или от използване на информативното съдържание и материалите, публикувани на интернет сайта www.sofiamel.bg, тъй като резултатите от тях могат да варират взависимост от индивидуалните особености на Курсиста.

10.21 Доставчикът не отговаря за поведението на Курсистите, тъй като не е в състояние да осъществява контрол над тях. В случай, че поведението на Курсист не съответства на стандартите на добросъвестността, Доставчикът има правомощието единствено да направи устна забележка и/или да изключи Курсиста от обучителния процес.

10.22 Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си поради непреодолима сила или поради други непредвидени обстоятелства, които не могат да бъдат преодолени чрез предприемането на разумни мерки от страна на Доставчика, включително внезапни заболявания; прекъсване в електрическата или интернет мрежа; други технически причини; природно бедствие; пожар; наводнение; свлачища и затваряне на пътища; война и други.

10.23 За форсмажорно обстоятелство следва да се счита и всяка една заповед на административен орган, която ограничава начина, капацитета и осъществяването на обученията.

10.24 Страната, засегната от форсмажорни обстоятелства, се задължава да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

10.25 Докато траят форсмажорните обстоятелства, изпълнението на задължението се спира.

 

11. Авторско и други права на интелектуална собственост

11.1 Доставчикът цели да създаде възможно най-добра връзка с Клиентите на Сайта, поради което периодично ще обновява съдържанието на Сайта, спрямо неговата преценка за нуждите на Клиентите. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на сайта www.sofiamel.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила съгласно българското законодателство, принадлежат на ГудМилс България ЕООД или на съответно указаното лице, отстъпило правото на ползване на ГудМилс България ЕООД, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

11.2 Всички публикувани на Сайта снимки, видеа, статии, лога, марки, графични материали, дизайни, бази от данни и друго цифрово съдържание, визуализирано и достъпно на сайта, са обект на интелектуална собственост и се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и/или Закона за промишления дизайн.

11.3 Копирането, извличането по друг начин, използването и/или разпространението на обектите по горната точка, без съгласието на носителя на право върху тях, е забранено и представлява нарушение на действащото законодателство.

11.4 Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието в сайта само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава.

11.5 Изпращането до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Доставчика няма да се счита за съгласие от негова страна да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Доставчика.

11.6 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходните клаузи, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ГудМилс България, Потребителят дължи на ГудМилс България неустойка в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ГудМилс България от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

 

12. Потребителски отзиви

12.1 Всички публикувани на Сайта отзиви са от лица, действително преминали обучение от Доставчика.

12.2 Публикуваните отзиви в секция „Те пекат“ от интернет сайта са подадени по имейл до Доставчика от лицата, които ги предоставят, както и са потвърдени от тях чрез пряка телефонна връзка.

 

13. Права в полза на клиентите - Потребители

13.1 Съгласно Закона за защита на потребителите – „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по Договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

13.2 Търговецът поема отговорност спрямо Клиентите – потребители по смисъла на горния раздел за всяка липса на съответствие на описаната на сайта услуга и действително предоставената услуга. С цел подобряване на обслужването и на предоставяните обучения, Доставчикът е на разположение на Клиента за уреждане на всякакви въпроси, свързани с липса на съответствие на услугите.

13.3 Право на отказ от сключения договор от разстояние имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

13.4 Срокът за осъществяване на правото на отказ от услугата по обучение е 14 /четиринадесет/ дни от сключване на договора. Достатъчно е потребителят да е изпратил съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от Договора, за да се счита срокът спазен.

13.5 Обучението може да се проведе преди да е изтекъл срокът за отказ от договора. За целта Клиентът следва да отправи искане до Доставчика обучителният процес да започне, въпреки, че не е изтекъл срокът за отказ (искане за незабавно изпълнение или изпълнение на/от конкретна дата по време на срока за отказ). Искането се отправя от Клиента чрез съответното поле в интернет сайта или чрез другите канали за комуникация с Доставчика. Искането се счита прието от Доставчика и обучението може да започне по време на срока за отказ от договора, в случай, че Доставчикът е изпратил потвърждание до Клиента чрез съобщение по имейл, в което е посочено, че обучението ще бъде изпълнено на определена дата по време на срока за отказ от договора. В случая по настоящия параграф Клиентът губи правото си на отказ от договора, след като договорът за услугата бъде изцяло изпълнен.

13.6 За да осъществи правото си на отказ от поръчката, потребителят не е необходимо за посочва причина за отказа.

13.7 Потребителят не дължи обезщетения или неустойки за направения отказ.

13.8 При валидно направен отказ, Доставчикът възстановява остатъка от заплатените от потребителя суми, в 14–дневен срок.

13.9 Ако потребителят е направил отказ по електронен път, същият ще получи потвърждение за получаване на отказа от Доставчика в канала за комуникация, от който е направен отказът.
Съобщението за отказ от договора може да има следния примерен текст:

До ГудМилс България ЕООД, ЕИК: 203648723, с адрес: гр. София, п.к. 1510, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4, представлявано от Илия Великов и Стефан Христосков, имейл: info@goodmills.bg:
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за закупуване на услуга
…………………………………………………………………………………………
(дата и вид на обучението)
…………………………………………………………………………………………………………………………
(друго описание на обучението)
Обучението е закупено на:……………;
Имейл, с който е направена поръчката:…………………………….;
Име на потребителя:……………………………………………………………………………………;
Адрес на потребителя:………………………………………………………………….;
Банкова сметка за възстановяване на сумите –
IBAN……………………………………, BIC………………..,
при банка…………………………………………………….., титуляр на сметката
_______________
Подпис на потребителя
Дата:

 

14. Прекратяване

14.1 Договорът между Клиента и Доставчика се прекратява по начините, предвидени в гражданското законодателство на Република България и в настоящите Общи условия.

 

15. Писмена форма

15.1 Писмената форма се счита за спазена при изпращане на съобщения по електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в www.sofiamel.bg и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено. С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да получава изискуемата по ЗЗП информация при сключване на договори от разстояние по начините, изброени в настоящата точка, като това се счита за съгласие за получаване на информацията на „друг траен носител“ по смисъла на чл. 48, ал. 1 вр. § 13, т. 32 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

15.2 С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, Страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата Информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване.

15.3 В случай, че Потребителят е посочил невалиден пощенски адрес или невалиден адрес на електронна поща, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от ГудМилс България, дори ако не е било получено.

 

16. Недействителност

16.1 Ако някоя клауза на Общите условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или от установената практика или обичай.

 

17. Други

17.1 Клиентите се задължават да предявяват всички свои претенции към ГудМилс България ЕООД ЕИК: 203648723, с адрес: гр. София, п.к. 1510, ул. „Павлина Унуфриева“ № 4, представлявано от Илия Великов и Стефан Христосков, имейл: info@goodmills.bg

17.2 В случай, че Страните не могат да постигнат съгласие по възникналите между тях въпроси по доброволен път, то следва да се обърнат към съответните компетентни съдилища в гр. София, Република България.

17.3 За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

17.4 Сключеният между Страните договор ще се съхранява от Доставчика и Клиентът може да получи достъп до него чрез запитване на info@goodmills.bg

Дата на влизане в сила на Общите условия: 02.10.2023 г.

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.