Общи правила за промоция

1. Обща информация

1. Настоящата потребителска промоция, наричана по-нататък “Промоцията”, се организира и провежда от ”ГУДМИЛС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК: 203648723, с адрес в София, 1510, ул. “Павлина Унуфриева“ №4, наричано по-нататък Организатор.

2. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията, както и се съгласяват с общите правила и условия на София Мел Вкусен свят https://sofiamel.bg/bg/tos-vkusen-svyat и общите условия на www.sofiamel.bg - https://sofiamel.bg/bg/tos.

3. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на сайта на Организатора: www.sofiamel.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.sofiamel.bg. Евентуално предсрочно прекратяване на Промоцията се оповестява по същия начин.

 

2. Територия на провеждане на Промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България и в нея може да участват всички лица, навършили 18 години.

 

3. Продължителност на промоцията

Промоцията стартира на 20.03.2023 г. и продължава до 30.04.2023 г.

 

4. Описание на наградите

Наградите, които може да бъдат спечелени при участие в промоцията са:

1. Ваучер на стойност 100 лв. - 50 броя за целия срок на промоцията;
2. Комплект тави Tefal – 10 броя за целия срок на промоцията;
3. Пасатор Tefal - 10 броя за целия срок на промоцията;
4. Комплект престилка мама и дете - 10 броя за целия срок на промоцията;
5. Поднос за легло – 10 броя за целия срок на промоцията;
6. Комплект мини форми за сладки – 10 комплекта за целия срок на промоцията;

 

5. Механизъм на Промоцията:

1. За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да се регистрират с личен профил в сайта www.sofiamel.bg. Не е необходим нов профил, ако вече са се регистрирали в предишна промоция на София Мел Вкусен свят.

2. Чрез създадения от тях личен профил участниците имат възможност да качват снимки и рецепти, като част от София Мел Вкусен свят. Повече за условията на София Мел Вкусен свят може да откриете на https://sofiamel.bg/bg/tos-vkusen-svyat.

3. Всяка публикувана снимка или рецепта е равна на едно участие в промоцията. Публикуването на повече снимки и рецепти увеличава шанса за награда в промоцията.

3.1. снимките трябва да бъдат с мотив Великден и да съдържат промоционален стикер или пакет брашно с промоционален стикер от настоящата кампания. Към всяка една снимка потребителят записва желано от него заглавие.
Всяка една снимка се преглежда и валидира от администратор на уеб сайт.

3.2. Всеки един потребител може да качва снимки неограничен брой пъти.
Не се разрешава изпращането на снимки, чийто авторски права не принадлежат на съответния потребител. Ако организаторът засече и потвърди опит за използване на снимки, изображения и текстова информация, обект на авторското и сродните му права - ще спре достъпа до съответния потребителски профил незабавно. Със спирането на достъпа, съответният потребител губи правото да участва в промоции.

4. С изпращането на снимка, потребителят декларира, че е носител на авторските права и ги преотстъпва за използване от ГудМилс България ЕООД неограничено във времето и територията.

5. Всяка публикувана снимка е равна на 2 лв. дарение, което ГудМилс България ще осъществи в полза на Фондация „Конкордия България“ за семейства в нужда.

6. Максималното дарение за периода на промоцията е 10 000 лв.

 

6. Теглене на наградите:

1. Наградите ще се теглят на 3ти май 2023 г. Изтеглените печеливши ще бъдат обявени на сайта www.sofiamel.bg не по-късно от 23:00 часа на 5 май 2023 г.

 

7. Заменяне и преотстъпване на награди. Отсъствие на паричен еквивалент

Наградите са лични. Те не могат да бъдат преотстъпвани или заменени с друг вид награда. Предметните награди не могат да бъдат заменяни за паричния им еквивалент.

 

8. Уведомяване на спечелилите участници

1. При участието си в Промоцията участникът трябва да се увери, че посочената в профила му информация е максимално актуална и достоверна. В случай, че печелившият не е потвърдил достоверността и/или не е допълнил адреса и телефонния номер в профила си, Организаторът не носи отговорност за изпращането и предоставянето на наградата. В случай, че информацията е недостатъчна за осъществяването на успешна доставка или получаване на наградата, участникът губи правото си на награда и не му се дължат компенсации. Организаторът не носи отговорност за подадена от печеливш непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, телефонен номер за контакт, e-mail адрес, пощенски адрес, адрес за доставка на наградата и друга необходима информация. В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора според описаното по-горе, наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице от избрания победител.

2. Спечелилият участник е задължен да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, то това се счита за обстоятелство, за което Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай, че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

 

9. Деклариране на наградата

1. Приемайки предметна награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че личните им данни – трите пълни имена, ЕГН и адрес ще бъдат използвани от Организатора за подаване на справка по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ към НАП.

2. Участниците, които са спечелили награди тип 1, 2 и 3 не дължат данък върху стойността на наградата, като същият ще бъде заплатен авансово от ГудМилс България ЕООД.

 

10. Доставка на спечелените награди

1. Всички награди се доставят с куриер до 30 дни след обявяване на печелившите.

2. Доставките за награди тип 1, 4, 5 и 6 се поемат от Организатора.

3. Доставките на награди тип 2 и 3 се поемат от печелившия, като цената на доставката е в размер на 5 лв. с ДДС.

4. Организаторът не носи отговорност за повредени или наранени награди в следствие на транспортната услуга.

5. Организаторът не носи отговорност за неправилно и непълно попълнени данни на печелившите и невъзможността да се осъществи доставка.

6. Печелившите губят правото си на награда, ако не я потърсят до 60 дни след обявяването им на сайта в секция „Печеливши“.

 

11. Прекратяване на промоцията

1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

 

12. Обработване на лични данни

1. С настоящите правила Организаторът информира участниците в Промоцията за необходимостта да обработва техни лични данни.

2. Организаторът събира и обработва следните лични данни: три имена, ЕГН, телефон и адрес. Името и ЕГН се събират във връзка със задължението на Организатора по ЗДДФЛ за деклариране на предоставената на участника награда.

3. Личните данни на участниците се съхраняват в електронна форма. Съхранението и обработването на личните данни е в защитена среда. Организаторът осигурява и поддържа подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп, незаконосъобразното им използване, срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране.

4. Личните данни на участниците се съхраняват съгласно сроковете за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38 ДОПК.

 

13. Спорове и отговорност

1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите.

3. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди при претендирането им извън посочените в тези Правила срокове.

 

Посещавайки нашия уеб сайт, Вие приемате да използвате "бисквитки" (cookies).

Научете повече за начина и използването на бисквитки от нашата Политика за бисквитки и Защита на лични данни.